Przemysł

Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

Wykonanie metodą kompleksową dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo oraz traktów światłowodowych relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo.

Zakres prac:

Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, uregulowanie spraw formalnych, pozyskanie służebności przesyłu, przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią, demontaż fragmentu istniejącej linii 220kV Żydowo-Gdańsk (125 km), budowa linii wraz z traktami światłowodowymi, powiązanie linii z KSE w stacji 400kV Gdańsk Przyjaźń oraz przedpolu SE Żydowo Kierzkowo, przeprowadzenie prób i badań odbiorczych, zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

Wartość inwestycji: 410 205 040,04 PLN brutto

Okres realizacji: 2013 - zakończenie 30.12.2019

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Generalny Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.


http://liniagdanskzydowo.pl/

Wracaj