Zrównoważony rozwój

Grupa Aldesa przez lata pracowała na to, aby jej wzrost ekonomiczny szedł w parze ze świadomością społeczną i środowiskową. Osiągnęła to poprzez odpowiedni model zarządzania. Strategia Grupy dotycząca Odpowiedzialności Społecznej Biznesu, która wyraża się poprzez motto „Budujemy zaufanie”, opiera się na zespole zasad, które obecne są na wszystkich poziomach organizacji i są rzeczywistym zobowiązaniem wobec wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów, dostawców, podwykonawców, użytkowników, administracji publicznej i społeczeństwa ogółem.

Korporacyjny Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 (pdf)

Rozwiń zamieszczone poniżej elementy, żeby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych obszarów naszej działalności na rzecz społecznej i biznesowej odpowiedzialności.

Nasza strategia i zarządzanie

Realizujemy naszą strategię biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup interesariuszy. Zdajemy sobie sprawę, że mają oni istotny wpływ na działalność naszej firmy, dlatego podstawą naszych relacji jest prowadzenie wielu działań ukierunkowanych na zaspokojenie ich potrzeb oraz wspólne wypracowanie efektywnych rozwiązań. Do naszych podstawowych form współpracy należą: komunikacja, konsultacja, dialog i partnerstwo.

Dzięki dialogowi z naszymi interesariuszami możemy podejmować lepsze decyzje biznesowe, sprawniej zarządzać ryzykiem oraz opracowywać długotrwałe plany rozwoju uwzględniające zarówno nasze wartości, jak i potrzeby otoczenia. Zawsze staramy się słuchać naszych partnerów i poznawać ich oczekiwania, dzięki czemu jesteśmy w stanie wypracować jak najlepsze kompromisy i podejmować odpowiednie decyzje.

Nasi pracownicy

Aldesa Polska to przede wszystkim ponad 200 pracowników, których wiedza, doświadczenie i energia budują naszą organizację. Dlatego tworzymy przyjazne i bezpieczne miejsce pracy umożliwiające pracownikom rozwój oraz zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Naszym celem jest budowanie kultury opartej na zaufaniu, odpowiedzialności za powierzone zadania i umiejętnie przekazywanej informacji zwrotnej.

Cenimy otwartą komunikację, umiejętność współpracy oraz partnerskie relacje między kadrą kierowniczą i pracownikami. Wierzymy, że nasz sukces rynkowy nie byłby możliwy bez ich wsparcia i zaangażowania.

 

Rozwój

Jesteśmy świadomi, że sukces rynkowy oparty jest na naszych pracownikach – ich wiedzy, umiejętnościach, motywacji i potencjale. Wiemy również, że stanowią oni kluczowy kapitał naszej organizacji, dlatego dbamy o to, aby stwarzać im jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju zawodowego. Konsekwentnie wspieramy pracowników w doskonaleniu posiadanych kompetencji, planowaniu właściwej ścieżki rozwoju oraz dążeniu do samodoskonalenia, wychodząc z założenia, że rozwój firmy nie jest możliwy, jeśli nie rozwijają się zatrudnieni w niej ludzie. Naszym celem długoterminowym jest zbudowanie organizacji uczącej się i postępującej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Społeczeństwo

Wsparcie inicjatyw, które mają znaczenie dla społeczności

Firma mając świadomość wpływu wywieranego na otoczenie dba o prawidłowe relacje ze środowiskiem lokalnym. Relacje te oparte są zasadzie partnerstwa, przestrzegania prawa i transparentności podejmowanych działań. Aldesa wspiera lokalne inicjatywy służące podniesieniu jakości życia mieszkańców.

Działalność społeczna Grupy Aldesa koncentruje się na rozwijaniu projektów, które odpowiadają na prawdziwe potrzeby społeczeństwa, takie jak potrzeba promowania rozwoju infrastruktury w najbiedniejszych regionach i integracja społeczna w gorzej sytuowanych w społecznościach. Ponadto Grupa wspiera rozwój kulturalny i sportowy poprzez sponsorowanie wydarzeń i inicjatyw wśród tych społeczności.

Bezpieczeństwo i środowisko naturalne

Bezpieczeństwo i higiena pracy są szczególnie ważnym elementem filozofii firmy Aldesa, stawianym na równi z rentownością, jakością i produktywnością. Strategia firmy dotycząca BHP obejmuje zestaw zobowiązań i dyrektyw, do których wszyscy pracownicy muszą się stosować. To sprawia, że uczestniczą w procesie zarządzania profilaktyką zdrowotną i bezpieczeństwem.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i środowiska sprzyjającego rozwojowi pracowników jest głównym celem polityki personalnej. Wszyscy pracownicy powinni czuć się komfortowo i bezpiecznie, niezależnie czy w danym momencie pracują w biurze czy na budowie. Bezpieczne miejsce pracy, bez negatywnego wpływu na środowisko, wymaga od wszystkich biur i projektów oceny ryzyka dla naszych pracowników, kontrahentów i innych, którzy mogą być narażeni w wyniku naszych działań, np. strony trzecie i środowisko naturalne. W swojej pracy zawsze staramy się wyeliminować zagrożenia dla BHP u ich źródła zamiast leczyć skutki. Mamy na celu zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym, szkodom środowiskowym, uszkodzeniom mienia i ogólnym stratom. Jest to realizowane poprzez identyfikację ryzyka i przy użyciu odpowiednich środków zapobiegawczych ograniczających lub eliminujących to ryzyko.

Firma nieustannie wprowadza w życie wiodące procedury związane z ochroną środowiska, które dotyczą nie tylko usług, ale także wszystkich działań prowadzonych na całym świecie. Firma posiada certyfikaty ISO 14001: 2004 (System zarządzania środowiskowego), OHSAS 18001: 2007 (System zarządzania BHP) oraz ISO 9001: 2008 (System zarządzania jakością).

Zrównoważone budownictwo

Aldesa zdaje sobie sprawę, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat coraz wyraźniejsze stają się globalne zmiany klimatyczne, dlatego wykorzystanie innowacyjnych materiałów, praktyka bezpiecznego budowania oraz nowe technologie, które nie zanieczyszczają środowiska, powodują, że użytkowanie obiektów jest przyjazne zarówno dla użytkowników, jak i środowiska. Naszym priorytetem jest ograniczenie zużycia energii i zużywania zasobów naturalnych, a także zmniejszenie produkcji odpadów i zanieczyszczeń z transportu materiałów budowlanych.

Aldesa zaangażowała się w realizacje inwestycji z sektora energetyki wiatrowej, które służą ochronie środowiska, gdyż redukują emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Energetyka wiatrowa zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w coraz większym stopniu oraz pozostaje skuteczną bronią w walce z globalnym ociepleniem. Turbiny wiatrowe nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery, nie prowadzą do degradacji gleb ani nie stanowią zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. Brak możliwości wyczerpania się zasobów wiatru oraz brak jakichkolwiek odpadów podkreśla korzystny wpływ farm wiatrowych na środowisko przyrodnicze.

Najważniejsze korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze:

  • Przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska, poprawy czystości powietrza, ograniczania degradacji siedlisk i ograniczania zmian klimatycznych

  • Energetyka wiatrowa jest technologią bezemisyjną – brak emisji gazów cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, tlenków siarki czy tlenków azotu, brak emisji pyłów

  • Przy wytwarzaniu energii z wiatru brak jest odpadów stałych i gazowych, nie występuje degradacja i zanieczyszczanie gleby, brak degradacji terenu oraz strat w obiegu wody

  • Wiatr stanowi niewyczerpalne, odnawialne źródło energii, przez co jego wykorzystanie pozwala na ograniczane zużywania zasobów paliw kopalnych

  • Niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii wiatru

  • Rozwój nowych sektorów gospodarki i co za tym idzie generowanie przychodów dla państwa, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw. Wpływ na rozwój i aktywizację regionów, w tym morskich

  • Rozwój nowych technologii i innowacji

  • Wpływ na zrównoważony rozwój