HODNOTY

HODNOTY

Naša podnikateľská stratégia je sociálne orientovaná s ohľadom na potreby všetkých partnerov. Sme si vedomí toho, že majú významný dopad na naše podnikanie, preto sa naše vzťahy zakladajú na vykonávaní aktivít zameraných na splnenie ich potrieb, ako aj vzájomný rozvoj efektívnych riešení. Základné formy spolupráce zahŕňajú komunikáciu, konzultáciu, dialóg a partnerstvo.

Pomocou dialógu s našimi partnermi môžeme robiť lepšie obchodné rozhodnutia, efektívnejšie riadiť riziká a vytvárať dlhodobé plány rozvoja s prihliadnutím ako na naše hodnoty tak aj potreby spoločnosti. Vždy sa snažíme vypočuť našich partnerov a naplniť ich očakávania a zároveň uplatňovať najvhodnejšie kompromisy a primerané rozhodnutia.