Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (t.j. BOZP) predstavuje rozhodujúci prvok firemnej filozofie spoločnosti Aldesa, ktorý je pre nás rovnako dôležitý ako rentabilita, kvalita a produktivita. BOZP stretégia spoločnosti dáva do popredia súbor požiadaviek a predpisov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci. Výsledkom toho je, že sa zamestnanci stávajú aktívnymi účastníkmi na riadiacom procese ochrany zdravia a bezpečnosti.

Naším hlavným cieľom je zabezpečovanie bezpečných pracovných podmienok a podnetného pracovného prostredia pre našich zamestnancov. Všetci naši zamestnanci by sa mali v práci cítiť pohodlne a bezpečne bez ohľadu na to, či prácu vykonávajú v kancelárii alebo na stavenisku. Vytváranie bezpečného a ekologicky šetrného pracoviska vyžaduje analýzu rizík prijatú našimi zamestnancami, obchodnými partnermi a tretími stranami v prípade samostatných kancelárií a projektov a zavádzanie adekvátnych prostriedkov za účelom zníženia alebo odstránenia takýchto rizík.

V našej práci sa vždy snažíme zamerať na odstraňovanie pôvodcov všetkých rizík, než na nápravu ich následkov. Naším cieľom je predchádzanie nehodám, pracovným úrazom, škodám na životnom prostredí a na majetku a všeobecným stratám. Symbolom nášho hlbokého záujmu o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je naše osvedčenie OHSAS  18001:2007 (Hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce).