Oznamovacia povinnosť – sociálne média

Oznamovacia povinnosť – sociálne média

Oznamovacia povinnosť – sociálne média

POUŽÍVATELIA FANPAGE STRÁNOK, PROFILOV NA STRÁNKE LIKEDIN, YOUTUBE KANÁLA

I. Informácie o správcoch osobných údajov

Chceli by sme vás informovať, že správcami vašich osobných údajov sú spoločnosti:

Aldesa Polska Services sp. z o.o. so sídlom na ul. Postępu 18a, 02-676 Varšava, zapísaná v Národnom súdnom registri pod číslom 0000287883, DIČ (NIP): 676-235-6224, e-mailová adresa: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Construcciones S.A. so sídlom na ul. c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madrid, Španielsko, zapísaná v Obchodnom registri v Madride, číslo prvého zápisu: K.17.979, ZLOŽKA 139 I N, T.2.676, KNIHA 2.009, ODDIEL III, e-mailová adresa: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. so sídlom na ul. Postępu 18a, 02-676 Varšava, zapísaná v Národnom súdnom registri pod číslom 0000288135, DIČ (NIP): 6762355756, e-mailová adresa: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. so sídlom na ul. Postępu 18a, 02-676 Varšava, zapísaná v Národnom súdnom registri pod číslom 0000287686, DIČ (NIP): 6762356201, e-mailová adresa: biuro@aldesa.pl,

Aeronaval de Constructioness e Instalaciones S.A. so sídlom na ul. c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madrid, Španielsko, zapísaná v Obchodnom registri v Madride, číslo prvého zápisu: K.39.247, ZLOŽKA 75 i NN, T.4.959, KNIHA 4.121, ODDIEL III, e-mailová adresa: biuro@aldesa.pl,

Správca udržiava a spravuje fanpage stránky, profil na stránke www.likedin.com a kanál na portáli www.youtube.com.

II. Kontakt

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať správcov na e-mailovej adrese: iod@aldesa.pl.

III. Účel a základ pre spracovanie osobných údajov

Aby sme vás mohli kontaktovať vo veci, ktorú ste popísali, spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa alebo telefónne číslo,

Právny základ takéhoto spracovania je zakotvený v čl. 6 ods. 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý umožňuje realizovať náš legitímny záujem, ktorým je v tomto prípade komunikácia s vami.

Za účelom archivácie a evidencie spracúvame naslednové osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,

– za účelom zabezpečenia informácií, ktoré by mohli slúžiť na preukázanie skutočností právneho významu. Právny základ pre spracovanie takýchto údajov je zakotvený čl. 6 ods. 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý umožňuje spracovanie osobných údajov v prípade, že správca osobných údajov týmto spôsobom prejaví legitímny záujem (v tomto prípade je záujmom správcu nakladať s osobnými údajmi, ktoré môžu dosvedčiť určité skutočnosti spojené s vaším kontaktom so správcom, napr. splnenie tejto oznamovacej povinnosti);

Za účelom pomoci a prezentovania správcov, spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • údaje o dosiahnutom vzdelaní,
 • iné údaje, ktoré ste uviedli v profile.

Právny základ takéhoto spracovania je zakotvený v čl. 6 ods. 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý umožňuje realizovať náš legitímny záujem, ktorým je v tomto prípade priamo propagácia našich produktov a služieb a čl. 6 ods. 1 písmeno a) (na základe súhlasu rovnako, ako na našej fanpage stránke).

Za účelom vytvárania štatistík – súbory cookies sa používajú za účelom analýzy správania sa používateľov na sociálnych médiách (frekvencia návštev napr. fanpage stránky, koľko času používatelia trávia na danej stránke, aký obsah vzbudzuje najväčší záujem atď.). Vďaka tomu môžeme fanpage stránku alebo profil neustále zlepšovať, prípadne prispôsobovať ich obsah preferenciám používateľov. Na sledovanie činnosti a vytváranie štatistík využívame nástroje stránok Facebook a LikedIn.

IV. Právo odvolať súhlas

1. V prípade, že sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať – na základe vlastného uváženia.

2. V prípade, že chcete svoj súhlas so spracúvaním osobných dát  na našej fanpage stránke odvolať, stačí odkliknúť „nepáči sa mi to“ priamo na fanpage stránke. 

3. V prípade, že sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu, odvolanie neznamená, že spracovanie osobných údajov až do daného odvolania bolo nelegálne. Inými slovami, až do odvolania súhlasu máme právo spracúvať vaše osobné údaje a samotné odvolanie nemá vplyv na legálnosť dovtedajšieho spracovania.

V. Povinnosť poskytovať osobné údaje

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné a závisí od vášho rozhodnutia. Poskytnutie niektorých osobných údajov je však nutné k tomu, aby sme vám vedeli odpovedať vo veciach, pre ktoré ste nás kontaktovali.

VI. Automatické rozhodovanie a profilovanie

Chceli by sme vás informovať, že nevykonávame automatické rozhodovanie, a to ani na základe profilovania.

VII. Príjemcovia osobných údajov

1. V súvislosti so spravovaním sociálnych médií: Facebook, LikedIn, Youtube, môžu byť vaše osobné údaje presunuté na vlastníkov týchto portálov, ako aj na marketingové agentúry, ktoré pre nás pracujú.

2. Okrem toho sa môže stať, že napríklad na základe príslušného zákona alebo rozhodnutia kompetentného orgánu, budeme musieť vaše osobné údaje preniesť na ďalší subjekt, či už verejný alebo súkromný. Preto je pre nás veľmi náročné predpovedať, kto by mohol požiadať o poskytnutie osobných údajov. Napriek tomu vás ubezpečujeme, že každá žiadosť o poskytnutie vašich osobných údajov je dôkladne preverená, aby sme zabránili poskytovaniu informácií neoprávneným osobám.

VIII. Prenos osobných údajov do tretích krajín

V súvislosti so spravovaním sociálnych médií: Facebook, LikedIn, Youtube, budú vaše osobné údaje prenášané do tretej krajiny: Spojených štátov amerických. Pokiaľ ide o subjekty v rámci tejto krajiny, Európska komisia prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia zo dňa 12. júla 2016 zabezpečila primeranú úroveň ochrany osobných údajov (údaje sa odovzdávajú len príjemcom, ktorí sú zapojení do programu s názvom Štít na ochranu osobných údajov).

IX. Doba spracovania osobných údajov

1. V súlade s platnými právnymi predpismi nespracúvame vaše údaje na „dobu neurčitú“, ale iba v rámci doby, ktorú potrebujeme na dosiahnutie daného cieľa. Po uplynutí tohto času budú vaše údaje nenávratne odstránené alebo zničené.

2. Chceli by sme vás informovať, že vaše osobné údaje spracúvame len do doby účinnej námietky alebo do dosiahnutia účelu spracúvania (napríklad uplynutia lehoty na spracovanie) do momentu odvolania súhlasu so spracovaním v prípade, že vaše osobné údaje boli spracúvané na základe takéhoto súhlasu.

X. Práva dotknutých osôb

1. Chceli by sme vás informovať, že máte právo na:

 • prístup k vašim osobným údajom;
 • opravu vašich osobných údajov;
 • vymazanie vašich osobných údajov;
 • obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • neschválenie spracovania vašich osobných údajov;
 • presun vašich osobných údajov.

2. Rešpektujeme vaše práva vyplývajúce z ustanovení na ochranu osobných údajov a snažíme sa uľahčiť ich implementáciu v čo možno najväčšom rozsahu.

3. Poukazujeme na to, že tieto práva nie sú bezpodmienečné, a preto môžeme právoplatne odmietnuť ich plnenie v istých situáciách, ktoré sú v súlade so zákonom.  Odmietnutie prijatia vašej žiadosti nastáva len po dôkladnom prehodnotení situácie a iba v prípade, že je takéto odmietnutie žiadosti nutné.   

4. Čo sa týka týchto práv dotknutých osôb, chceli by sme ozrejmiť, že máte právo kedykoľvek odmietnuť spracovanie osobných údajov vykonané na základe legitímneho záujmu správcu osobných údajov v súvislosti s vašou konkrétnou situáciou. Na druhej strane si musíte uvedomiť, že v súlade so zákonom, nemusíme vašu námietku vziať do úvahy v prípade, že:   

 • existujú oprávnené dôvody k spracovaniu, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva alebo slobody, alebo
 • existujú dôvody pre vytvorenie, preskúmanie alebo obhajobu takýchto požiadaviek.   

5. Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu priamo na spoločnosť na adresu iod@aldesa.pl.

XI. Právo podať sťažnosť

V prípade, že máte pocit, že vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi,  máte možnosť podať sťažnosť predsedovi úradu na ochranu osobných údajov.