Právne oznámenie

Právne oznámenie

Žiadame vás, aby ste si pred samotným užívaním internetovej stránky (ďalej len „internetová stránka“) prečítali nasledovné podmienky. Prístup a používanie internetovej stránky predstavuje váš bezvýhradný súhlas s nasledovnými podmienkami. V prípade, že nesúhlasíte s niektorou z podmienok uvedených nižšie, žiadame vás o okamžité ukončenie používania internetovej stránky.

Obsah uvedený na tejto internetovej stránke je majetkom spoločnosti Aldesa Polska Services Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Postępu 18a, 02-676 Varšava, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra v správe Okresného súdu hlavného mesta Varšava vo Varšave, 13.obchodná divízia, pod KRS: 0000287883, NIP (DIČ): 6762356224 a REGON (IČO): 120530469 (ďalej len „Aldesa“). Všetky práva vyhradené.   

Údaje uvedené na internetovej stránke boli poskytnutné výhradne na informatívne účely a nepredstavujú obchodný zámer v zmysle poľského Občianskeho zákonníka. Spoločnosť Aldesa neposkytuje žiadne záruky, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť, čo sa týka správnosti, úplnosti a platnosti uvedených údajov. Vzhľadom na výhradne informatívnu povahu údajov uvedených na tejto internetovej stránke, spoločnosť Aldesa nezodpovedá za žiadne úkony používateľov internetovej stránky na základe akýchkoľvek údajov získaných z tejto stránky, ani za žiadne rozhodnutia alebo následky takýchto rozhodnutí alebo za dôsledky využívania údajov získaných z tejto internetovej stránky, ani za žiadne straty, škody, ujmy alebo iné nepriaznivé dôsledky spôsobené prístupom alebo nedostatkom prístupu na internetovú stránku.   

Spoločnosť Aldesa si vyhradzuje právo kedykoľvek  a akýmkoľvek spôsobom vymazať, upraviť alebo rozšíriť obsah svojej internetovej stránky, bez predošlého oznámenia.

Používatelia internetovej stránky môžu prehliadať celý obsah zverejnený na internetovej stránke a sťahovať si ho výlučne pre osobné nekomerčné účely. Kopírovanie a používanie obsahu zverejneného na internetovej stránke iným spôsobom, vrátane jeho úprav, uverejňovania, spracovávania alebo šírenia na komerčné alebo propagačné účely je zakázané.     

Vzhľadom na skutočnosť, že obsah zverejnený na internetovej stránke je chránený autorským právom (copyright), akékoľvek jeho neoprávnené použitie môže predstavovať porušenie vlastníckeho práva, ochrannej známky alebo iných práv. 

Internetová stránka obsahuje odkazy alebo referencie na iné internetové stránky. Spoločnosť Aldesa nezodpovedá za obsah týchto internetových stránok alebo spôsob ich využívania používateľmi. Rozhodnutím presunúť sa na inú internetovú stránku použitím odkazu/referencie uvedenej na určenej internetovej stránke je používateľ výhradne zodpovedný za svoje úkony.

V prípade, že používateľ zverejní alebo publikuje nejaké údaje, spoločnosť Aldesa nepovažuje takéto údaje za dôverné alebo chránené a nevznikajú jej žiadne povinnosti ani zodpovednosť v tomto smere. Akonáhle používateľ uverejní akýkoľvek obsah na internetovej stránke, musí bezplatne poskytnúť spoločnosti Aldesa neodvolateľné oprávnenie použiť daný obsah v rámci neobmedzeného obdobia v nasledovných oblastiach: zaznamenávanie alebo rozmnožovanie akýmkoľvek spôsobom, vrátane tlače, reprografie, magnetického alebo digitálneho nahrávania, umiestnenia na domáci alebo medzinárodný trh, prenájom alebo nájom originálov alebo rovnopisov, šírením prác, vrátane verejného vystúpenia, inscenácie, vystavovania, hrania, vysielania a opakovaného vysielania akýmkoľvek spôsobom a využitím akejkoľvek technológie, ako aj verejným zdieľaním spôsobom, ktorý k nim umožňuje prístup na akomkoľvek mieste a v akomkoľvek čase. Používateľ internetovej stránky zároveň bezplatne udeľuje spoločnosti Aldesa neodvolateľné právo a jej tretím stranám umožňuje uplaťnovať si derivačné autorské práva a morálne práva týkajúce sa takýchto prác a využívanie takýchto prác bez udania autora.            

Uverejňovanie alebo publikovanie akéhokoľvek obsahu na internetovej stránke, ktorý je nezákonný alebo môže byť považovaný za urážlivý, prípadne predstavuje marketingovú kampaň alebo je iným spôsobom považovaný za nevhodný, je zakázané. Takýto obsah bude z internetovej stránky odstránený.

Ochrana osobných údajov:

Všetky osobné údaje poskytnuté prostredníctvom tejto internetovej stránky sú spracované v súlade s pravidlami stanovenými v Zásadách ochrany osobných údajov..

Zásady cookie:

Cookie predstavuje malý textový súbor, ktorý je zaznamenaný internetovým prehliadačom za účelom získania štatistických údajov alebo uloženia jedinečných preferencií používateľa, ako napr. šírka internetovej stránky, preferovaná škála farieb, veľkosť písma, vybrané nastavenia prihlásených používateľov, relácie online nakupovania, uverejnené prieskumy a otázky.
Cookies môžu byť pridané aj tretími stranami v prípade, že daná internetová stránka využíva nástroje tretích strán, ako napr. dodatočné galérie, prehrávače videí, reklamné bannery, prezentácie.

Internetová stránka využíva nasledovné typy cookies:

  • Relačné cookies – sa používajú na ukladanie relácií používateľa, kontrolu statusov prihlásenia, používanie sub-stránok, rozlíšenie nových a opakujúcich sa používateľov, úpravu šablóny internetovej stránky na základe internetového prehliadača a parametrov obrazovky. Tieto predstavujú dočasné súbory, ktoré ukladá internetový prehliadač, kým sa nezavrie.
  • Trvalé cookies – používajú sa za účelom získania štatistických údajov z internetovej stránky na zachovanie preferencií používateľa. Tieto súbory zostávajú uschované prehliadačom používateľa na určitý počet dní alebo až dovtedy, kým nie sú manuálne vymazané používateľom.
  • Cookies tretej strany – používajú ich Google mapy a Google Analytics, pluginy sociálnych médií, prezentované demo súbory.

Aldesa nenesie zodpovednosť za zavedené zásady cookies v prípade ktorejkoľvek internerovej stránky, ktorá je prístupná prostredníctvom odkazov/referencií obsiahnutých na tejto internetovej stránke.
Oznámenie o používaní cookies je zobrazené na internetovej stránke. Kliknutím na tlačidlo ZATVORIŤ/CLOSE používateľ potvrdzuje, že porozumel obsahu tohto oznámenia a súhlasí s tým, že internetový prehliadač môže uložiť dané cookies.
Internetový prehliadač používateľa umožňuje predvolené ukladanie cookies. Používateľ môže zmeniť nastavenia svojho prehliadača z hľadiska úrovní ochrany a prijímania cookies vygenerovaných určitými internetovými stránkami. V prípade, že chcete zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača, postupuje podľa pokynov uvedených na nasledovných internetových stránkach: