400 kV dvojitá nadzemná elektrická sieť Ostrołęka – Olsztyn Mątki

Energetika

400 kV dvojitá nadzemná elektrická sieť Ostrołęka – Olsztyn Mątki

Výstavba dvojitého nadzemného elektrického vedenia s menovitým napätím 400 kV na trase medzi elektrárňou Olsztyn Mątki a elektrárňou Ostrołęka s odberom jedného vedenia do elektrárne Olsztyn a vytvorenie optickej trasy medzi týmito stanicami.

Projekt bol realizovaný formou „naprojektovania a výstavby“, vrátane získavania povolenia na nakladanie s pozemkom na stavebné účely a prenosových práv, získavania všetkých potrebných povolení a rozhodnutí požadovaných zákonom, rekonštrukcie objektov, ktoré kolidovali s navrhnutou trasou, demontáže úseku existujúceho 220 kV vedenia na trase z elektrárne Olsztyn Mątki do elektrárne Olsztyn v dĺžke 17,55 km a 220 kV vedenia na trase z Olsztyn – Ostrołęka do elektrárne Ostrołęka v dĺžke 119,00 km, výstavby vedenia spolu s optickou trasou, vykonania skúšok potrebných k prebratiu diela, prípravy dokumentácie skutočného vyhotovenia, nahlásenia ukončenia prác a získania všetkých potrebných zmluv a povolení.

Investor: PSE Operator S.A.

Project execution: 2017