Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

I. Údaje správcu osobných údajov

Chceli by sme vás informovať, že správcom vašich osobných údajov je nasledovná spoločnosť:

Aldesa Polska Services sp. z o.o. so sídlom na ul. Postępu 18A, 02-676 Varšava, Poľsko, zapísaná v Národnom súdnom registri pod č. 0000287883, pod NIP (DIČ) 676-235-6224, e-mailová adresa: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Construcciones S.A. so sídlom v Madride, ul. c/ Bahia de Pollensa 13 28042 Madrid, Španielsko, zapísaná v Obchodnom registri mesta Madrid, číslo prvého zápisu: K.17.979, ZLOŽKA 139 I N, T.2.676, KNIHA 2.009, ODDIEL III, e-mailová adresa: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. so sídlom na ul. Postępu 18A, 02-676 Varšava, Poľsko, zapísaná v Národnom súdnom registri pod č. 0000288135, pod DIČ 6762355756, e-mailová adresa: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. so sídlom na ul. Postępu 18A, 02-676 Varšava, Poľsko, zapísaná v Národnom súdnom registri pod č. 0000287686, pod DIČ 6762356201, e-mailová adresa: biuro@aldesa.pl,

Aeronaval de Constructioness e Instalaciones S.A. so sídlom v Madride, ul. c/Bahia de Pollensa 13 28042 Madrid, Španielsko, zapísaná v Obchodnom registri mesta Madrid, číslo prvého zápisu: K.39.247, ZLOŽKA 75 a NN, T.4.959, KNIHA 4.121, ODDIEL III, e-mailová adresa: biuro@aldesa.pl,

Každá z nich ďalej len ako „spoločnosť“.

Spoločnosť prevádzkuje a spravuje internetovú stránku www.aldesa.pl .

II. Úradník na ochranu osobných údajov

V prípade otázok prosím kontaktovať zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: Anna Żmijewska, na nasledovnej e-mailovej adrese: iod@aldesa.pl.

III. Účel a základ pre spracovanie osobných údajov

ÚDAJE POUŽÍVATEĽOV INTERNETOVEJ STRÁNKY

Aby bolo možné vás kontaktovať vo veci, ktorú uvádzate, spracúvame nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa alebo telefónne číslo.

Právny základ takéhoto spracovania je zakotvený v čl. 6 ods. 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý nám umožňuje uplatňovať náš legitímny záujem, čo v tomto prípade predstavuje odpoveď na vašu správu, ktorú ste nám zaslali použitím kontaktných údajov poskytnutých na internetovej stránke.

Za účelom archivácie a evidencie spracúvame nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,

– za účelom zabezpečenia informácií, ktoré by mohli slúžiť na preukázanie skutočností právneho významu. Právny základ pre spracovanie takýchto údajov je zakotvený čl. 6 ods. 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý umožňuje spracovanie osobných údajov v prípade, že správca osobných údajov týmto spôsobom prejaví legitímny záujem (v tomto prípade je záujmom spoločnosti nakladať s osobnými údajmi, ktoré môžu dosvedčiť určité skutočnosti spojené s vaším kontaktom so spoločnosťou).

Pre účely analýzy, t.j. výskumu a analýzy činnosti na internetovej stránke patriacej spoločnosti, spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • dátum a čas návštevy internetovej stránky,
 • typ operačného systému,
 • približná poloha,
 • typ internetového prehliadača použitého na prehliadanie internetovej stránky,
 • množstvo času stráveného na internetovej stránke,
 • navštívené podstránky.

Právny základ pre spracovanie takýchto dát je zakotvený v čl. 6 ods. 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý umožňuje spracovanie osobných údajov v prípade, že správca osobných údajov týmto spôsobom prejaví legitímny záujem (v tomto prípadeje záujmom spoločnosti disponovať informáciami o konaní používateľov na internetovej stránke).

Za účelom využívania cookies na internetovej stránke, spracúvame rovnaké textové informácie (cookies budú popísané v samostatnom odseku). Právny základ pre takéto spracúvanie je zakotvený v čl. 6 ods. 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý umožňuje spracovanie osobných údajov na základe dobrovoľného súhlasu (pri prvej návšteve internetovej stránky sa zobrazuje žiadosť o povolenie používania cookies). 

ÚDAJE KONTAKTUJÚCICH OSÔB NA ZÁKLADE OPRÁVNENIA DODÁVATEĽA ALEBO ZÁKAZNÍKA, T.J. VYBRANÍ ZAMESTANCI ALEBO ADVOKÁTI OPRÁVNENÍ NA SPOLUPRÁCU SO SPOLOČNOSŤOU ALEBO OSOBY, KTORÉ KOMUNIKUJÚ SO SPOLOČNOSŤOU V INÝCH PRÍPADOCH MIMO INTERNETOVEJ STRÁNKY.

Aby vás bolo možné kontaktovať za účelom sprostredkovania kontaktu za klienta alebo dodávateľa v mene, ktorého chcete kontakt realizovať, spoločnosť spracúva nasledovné údaje: 

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adreasa alebo telefónne číslo,
 • pozícia,
 • identifikačné údaje klienta, dodávateľa (a zároveň miesto výkonu práce).

Právny základ pre spracovanie takýchto dát je zakotvený v čl. 6 ods. 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje uplatňovať si legitímny záujem, čo je v tomto prípade uzatvorenie a plnenie zmluvy so subjektom, v mene ktorého nás kontaktujete a čl. 6 ods. 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) – uzatvorenie a plnenie zmluvy. 

Vaše údaje sme získali priamo od vás alebo od osoby, v ktorej mene nás kontaktujete.

Za účelom archivácie a evidencie, spracúvame nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • pozícia,
 • identifikačné údaje klienta, dodávateľa (a zároveň aj miesto výkonu práce),
 • údaje o dôvode, pre ktorý nás kontaktujete;

– za účelom zabezpečenia informácií, ktoré by mohli slúžiť na preukázanie skutočností právneho významu. Právny základ pre spracovanie takýchto údajov je zakotvený čl. 6 ods. 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý umožňuje spracovanie osobných údajov v prípade, že správca osobných údajov týmto spôsobom prejaví legitímny záujem (v tomto prípade je záujmom spoločnosti nakladať s osobnými údajmi, ktoré môžu dosvedčiť určité skutočnosti spojené s vaším kontaktom so spoločnosťou, napr. splnenie tejto oznamovacej povinnosti).

Aby bolo možné vedenie účtovných záznamov a daňovej dokumentácie, v prípade, že vaše údaje boli uvedené v zmluve ako kontaktné údaje alebo sú tieto údaje uvedené v účtovných dokumentoch, spoločnosť spracúva nasledovné dáta:   

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adreasa,
 • pozícia,
 • identifikačné údaje klienta, dodávateľa (i.e. a zároveň miesto výkonu práce),
 • údaje vyplývajúce z príslušných daňových predpisov.

Právny základ pre spracovanie takýchto dát je zakotvený v čl. 6 ods. 1 písmeno c) Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) v spojení s platným daňovým zákonom. 

OFICIÁLNE ÚDAJE KONTAKTNÝCH OSÔB ZÍSKANÝCH Z VIZITIEK ALEBO VOĽNE DOSTUPNÉ ÚDAJE.

Aby sme vás mohli kontaktovať, spoločnosť spracúva nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa alebo telefónne číslo,
 • pozícia,
 • údaje o vašom pracovisku.

Právny základ pre spracovanie takýchto dát je zakotvený v čl. 6 ods. 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý nám umožňuje realizovať náš legitímny záujem, čo v tomto prípade predstavuje podporu a rozvoj obchodných vzťahov s vami alebo so subjektom, ktorý zastupujete.

Údaje sme obdržali priamo od vás, napr. z vašej vizitky, alebo z verejne dostupných zdrojov, ako napríklad z internetovej stránky spoločnosti alebo z www.likedin.com.

IV. Cookies

1. Podobne ako iné subjekty, spoločnosť na svojej internetovej stránke používa tzv. cookies, krátke textové informácie uložené v počítači, telefóne, tablete alebo inom užívateľskom zariadení. Tieto cookies súbory je možné čítať pomocou nášho systému, ako aj pomocou systémov patriacim iným nástrojom, ktoré využívame (napr. Facebook, Google, LikedIn).

2. Cookies vykonávajú na stránke množstvo funkcií; medzi najvyužívanejšie patria tie, ktoré uvádzame nižšie (žiadame vás, aby ste nás kontaktovali v prípade, že informácie nie sú postačujúce):

 • zaistenie bezpečnosti – cookies sa využívajú na ochranu osobných údajov užívateľa pred neoprávneným prístupom;
 • vplyv na procesy a efektívnosť používania internetovej stránky – cookies sa používajú za účelom zabezpečenia efektívnosti fungovania internetovej stránky a možnosti využívania funkcií dostupných na internetovej stránke, čo je možné, mimo iného, vďaka ukladaniu nastavení medzi jednotlivými návštevami internetovej stránky. Vďaka cookies môžete efektívne prechádzať stránkou a jednotlivými podstránkami;
 • relačný status – cookies často zaznamenávajú údaje o tom, ako návštevníci využívajú internetovú stránku, napríklad ktoré podstránky sa zobrazujú najčastejšie. Taktiež umožňujú určiť chyby zobrazované na niektorých podstránkach. Cookies ukladajú tzv. „relačné statusy“, čím zlepšujú služby a zvyšujú pohodlie prehliadania;
 • zhromažďovanie štatistík – cookies sa využívajú na analytovanie správania používateľov na internetovej stránke (koľko ľudí navštívi internetovú stránku, koľko času strávia na internetovej stránke, aký obsah vzbudzuje najväčší záujem atď.). Vďaka tomu je možné nepretržite zlepšovať internetovú stránku a prispôsobovať jej fungovanie preferenciám užívateľov. Aby bolo možné sledovať aktivity a vytvárať štatistiky, využívame nástroje Google, akým je napr. Google Analytics; okrem vytvárania správ o používateľských štatistikách internerovej stránky, Google Analytics Pixel spolu s niektorými z cookies popísanými vyššie tiež slúži užívateľom na zobrazenie relevantnejšieho obsahu na Google (napr. vyhľadávač Google) a naprieč celým internetom;
 • využívanie sociálnych funkcií – na internetovej stránke sa nachádza tzv. Facebook pixel, ktorý vám umožňuje „lajkovať“ našu stránku počas jej návštevy, a tiež LikedIn pixel, ktorý vám umožňuje navštíviť internetovú stránku spoločnosti na tejto stránke. Aby to však bolo možné, musíme používať cookies poskytované príslušnými stránkami. 

3. Váš prehliadač vám predvolene umožňuje využívať cookies na vašom zariadení, preto vás v čase vašej prvej návštevy žiadame, aby ste vyjadrili súhlas s používaním cookies. Ak si však neželáte používať cookies pri prehliadaní internetovej stránky, môžete si zmeniť nastavenia vo vašom internetovom prehliadači – úplne zablokovať automatickú podporu cookies alebo požiadať o upozornenie vždy, keď zašlete cookies do vášho zariadenia. Nastavenia je možné kedykoľvek meniť.

4. Hoci rešpektujeme svojvoľnosť všetkých osôb používajúcich internetovú stránku, cítime sa povinní informovať vás, že deaktivácia alebo obmedzenie používania cookies môže spôsobiť značné problémy v používaní internetovej stránky, napr. v tom, že budete nútení opätovne sa prihlasovať na jednotlivých podstránkach, dlhšie načítavanie samotnej stránky, obmedzenia vo využívaní funkcií, obmedzenia pri „lajkovaní“ internetovej stránky na Facebook-u alebo LikedIn-e a pod.

V. Právo odvolať súhlas

1. V prípade, že sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať – na základe vlastného uváženia.

2. V prípade, že chcete svoj súhlas so spracúvaním osobných dát odvolať, stačí zaslať e-mail priamo na adresu spoločnosti, t.j. na biuro@aldesa.pl

3. V prípade, že sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu, odvolanie neznamená, že spracovanie osobných údajov až do daného odvolania bolo nelegálne. Inými slovami, až do odvolania súhlasu máme právo spracúvať vaše osobné údaje a samotné odvolanie nemá vplyv na legálnosť dovtedajšieho spracovania. 

VI. Povinnosť poskytovať osobné údaje

1. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné a závisí od vášho rozhodnutia. Avšak, poskytovanie určitých osobných údajov je nutné k naplneniu vašich očakávaní ohľadom používania internetovej stránky alebo možnosti kontaktovať spoločnosť.

2. V prípade, že nás kontaktujete v mene nášho klienta alebo dodávateľa, poskytovanie údajov môže byť nutné vzhľadom na váš vzťah s klientom alebo dodávateľom spoločnosti rovnako, ako je pre nás nutné uzatvorenie alebo plnenie zmluvy voči osobe, v mene ktorej nás kontaktujete.

3. V prípade, že požiadavka o poskytnutie vašich údajov vyplýva zo zákona – poskytnutie takýchto údajov je vašou povinnosťou.

VII. Automatické rozhodovanie a profilovanie

Radi by sme vás informovali, že nerobíme automatické rozhodnutia, ani na základe profilovania.

VIII. Príjemcovia osobných údajov

1. Tak, ako väčšina podnikateľov, v našich činnostiach využívame aj pomoc iných subjektov, ktoré často vyžadujú poskytovanie osobných údajov. Preto, ak je to nutné, môžeme presúvať vaše údaje na naše spoločnosti v rámci Aldesa Group, hostingovú spoločnosť, právnikov, majiteľov sociálnych medií, a v prípade, že komunikujete so spoločnosťou v mene nášho klienta alebo dodávateľa – subjekty zúčastnené v prípadoch, v ktorých nás kontaktujete. 

2. Okrem toho sa môže stať, že napríklad na základe príslušného zákona alebo rozhodnutia kompetentného orgánu, budeme musieť vaše osobné údaje preniesť na ďalší subjekt, či už verejný alebo súkromný. Preto je pre nás veľmi náročné predpovedať, kto by mohol požiadať o poskytnutie osobných údajov. Napriek tomu vás ubezpečujeme, že každá žiadosť o poskytnutie vašich osobných údajov je dôkladne preverená, aby sme zabránili poskytovaniu informácií neoprávneným osobám.   

IX. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Chceli by sme vás informovať, že môžeme prenášať vaše údaje mimo európskeho hospodárskeho priestoru, čo vychádza napríklad z používania Google Analytics, Facebook-u a LikedIn-u. A teda na základe rozhodnutia Európskej komisie z 12. júla 2016 sú vaše údaje prenášané do Spojených štátov (Štít na ochranu osobných údajov).

X. Doba spracovania osobných údajov

1. V súlade s platnými právnymi predpismi nespracúvame vaše údaje na „dobu neurčitú“, ale iba v rámci doby, ktorú potrebujeme na dosiahnutie daného cieľa. Po uplynutí tohto času budú vaše údaje nenávratne odstránené alebo zničené. 

2. Čo sa týka jednotlivých intervalov pre spracovanie osobných údajov, chceli by sme vás informovať, že osobné údaje spracúvame po dobu:

 • do odvolania súhlasu alebo dosiahnutia účelu spracúvania – v prípade, že sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu;
 • do momentu účinnej námietky alebo do dosiahnutia účelu spracúvania (napríklad uplynutia lehoty na spracovanie) – v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými na základe legitímneho záujmu správcu osobných údajov;
 • do doby, kým sa nestanú neplatnými alebo už neslúžia svojmu účelu, avšak nie dlhšie ako 2 roky – v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými predovšetkým pre analytické účely, používanie cookies a správu internetovej stránky;
 • do uplynutia premlčacej doby – v súvislosti s údajmi spracúvanými na základe daňového zákona. 

XI.  Práva dotknutých osôb

1. Chceli by sme vás informovať, že máte právo na:

 • prístup k vašim osobným údajom;
 • opravu vašich osobných údajov;
 • vymazanie vašich osobných údajov;
 • obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • neschválenie spracovania vašich osobných údajov;
 • presun vašich osobných údajov.

2. Rešpektujeme vaše práva vyplývajúce z ustanovení na ochranu osobných údajov a snažíme sa uľahčiť ich implementáciu v čo možno najväčšom rozsahu.

3. Poukazujeme na to, že tieto práva nie sú bezpodmienečné, a preto môžeme právoplatne odmietnuť ich plnenie v istých situáciách, ktoré sú v súlade so zákonom.  Odmietnutie prijatia vašej žiadosti nastáva len po dôkladnom prehodnotení situácie a iba v prípade, že je takéto odmietnutie žiadosti nutné.   

4. Čo sa týka týchto práv dotknutých osôb, chceli by sme ozrejmiť, že máte právo kedykoľvek odmietnuť spracovanie osobných údajov vykonané na základe legitímneho záujmu správcu osobných údajov v súvislosti s vašou konkrétnou situáciou. Na druhej strane si musíte uvedomiť, že v súlade so zákonom, nemusíme vašu námietku vziať do úvahy v prípade, že:   

 • existujú oprávnené dôvody k spracovaniu, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva alebo slobody, alebo
 • existujú dovody pre vytvorenie, preskúmanie alebo obhajobu takýchto požiadaviek.   

5. Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu priamo na spoločnosť na adresu biuro@aldesa.pl.

XII. Právo podať sťažnosť

V prípade, že máte pocit, že vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi,  máte možnosť podať sťažnosť predsedovi úradu na ochranu osobných údajov.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. V rozsahu, ktorý nie je upravený týmito Zásadami ochrany osobných údajov, sa uplatňujú ustanovenia na ochranu osobných údajov.

2. O zmenách v Zásadách ochrany osobných údajov budete informovaný e-mailom.

3. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vstupujú do platnosti od 25. mája 2018.