Obowiązek informacyjny – media społecznościowe

Obowiązek informacyjny – media społecznościowe

UŻYTKOWNICY FANPAGE, PROFILU LINKEDIN, KANAŁU NA YOUTUBE

I. Dane Administratorów danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorami Twoich danych osobowych są spółki:

Aldesa Polska Services sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287883, posługująca się numerem NIP 676-235-6224, adres e-mail: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Construcciones S.A. z siedzibą w Madrycie przy ul. c/Bahia de Pollensa 13 28042 Madryt, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie , numer pierwszego wpisu: K.17.979,PLIK 139 I N, T.2.676, KSIĘGA 2.009, SEKCJA III, adres e-mail: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288135, posługująca się numerem NIP 6762355756, adres e-mail: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287686, posługująca się numerem NIP 6762356201, adres e-mail: biuro@aldesa.pl,

Aeronaval de Constructioness e Instalaciones S.A. z siedzibą w Madrycie przy ul. c/Bahia de Pollensa 13 28042 Madryt, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie , numer pierwszego wpisu: K.39.247, PLIK 75 i NN, T.4.959, KSIĘGA 4.121, SEKCJA III, adres e-mail: biuro@aldesa.pl,

zwane dalej łącznie Współadministratorami lub każda z osobna Współadministratorem.

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami stanowi załącznik do niniejszego obowiązku informacyjnego.

Współadministatorzy prowadzą fanpage, profil na portalu www.linkedin.com oraz kanał na portalu www.youtube.com, którymi zarządzają.

II. Kontakt

W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w naszej organizacji podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pani Alicja Sytek. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@aldesa.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • dane zamieszczone na Twoim profilu,
 • informacje o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • dane zamieszczone na Twoim profilu,
 • informacje o sprawie, w której się kontaktujesz

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Współadministratorzy realizują swoje prawnie uzasadnione interes (w tym przypadku interesem Współadministratorów jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Współadministratorami np. spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego);

W celu promocji i prezentacji Administratorów przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • dane adresowe,
 • dane o wykształceniu,
 • inne dane zamieszczone przez Ciebie na profilu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku marketing bezpośredni naszych produktów lub usług oraz art. 6 ust. 1 lit a (zgoda wyrażona poprzez polubienie naszego fanpage).

W celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Współadministratorów, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • czas spędzony na naszych profilach;
 • informacje o zainteresowaniu poszczególnymi treściami;
 • inne dane uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookies;
 • inne dane gromadzone przez media społecznościowe, które są dostawcami narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu nawiązania ewentualnej współpracy z Tobą Współadministratorzy przetwarzają takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko,
 • dane o Twoim miejscu pracy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi nawiązanie i rozwój relacji biznesowych z Tobą.

IV Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych na naszym fanpage wystarczy zaznaczyć „nie lubię” w stosunku do naszego fanpage.

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi w sprawie, w której się kontaktujesz.

VI Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII Odbiorcy danych osobowych

1. W związku z korzystaniem przez Administratorów z social mediów: Facebook, Linkedin, Youtube Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom tych portali, a także obsługującym nas agencjom marketingowym.

2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VIII Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W związku z korzystaniem przez Administratorów z social mediów: Facebook, Linkedin, Youtube Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield).

IX Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia), chyba że wcześniej cofniesz zgodę, jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

X Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Spółce na adres iod@aldesa.pl.

XI Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do pobrania: ZASADNICZA TREŚĆ UZGODNIEŃ