Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki

Energia

Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki

Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400kV pomiędzy stacją elektroenergetyczną Olsztyn Mątki, a stacją elektroenergetyczną Ostrołęka z wprowadzeniem jednego toru prądowego do stacji elektroenergetycznej Olsztyn oraz wykonanie traktów światłowodowych pomiędzy stacjami. Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz służebności przesyłu, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią, demontaż istniejącej linii 220kV od stacji Olsztyn Mątki do stacji Olsztyn o długości 17,55 km oraz linii 220kV Olsztyn – Ostrołęka do stacji Ostrołęka o długości 119,00 km, budowa linii wraz z traktami światłowodowymi, przeprowadzenie badań odbiorczych, opracowanie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

Investor: PSE Operator S.A.

Project execution: 2017