400 kV dvojité nadzemné elektrické vedenie Gdansk Przyjaźń – Źydowo Kierzkowo

Energetika

400 kV dvojité nadzemné elektrické vedenie Gdansk Przyjaźń – Źydowo Kierzkowo

Komplexná výstavba dvojitého nadzemného elektrického vedenia s menovitým napätím 400 kV a vedenia optických káblov na trase Gdansk Przyjaźń – Źydowo Kierzkowo. Projekt bol realizovaný formou „naprojektovania a výstavby“, vrátane získavania povolenia na nakladanie s pozemkom na stavebné účely, riadenia úradných záležitostí, získavania prenosových práv, rekonštrukcie objektov, ktoré kolidovali s navrhnutou trasou, demontáže úseku existujúceho 220 kV vedenia na trase Źydowo – Gdansk (125 km), výstavby vedenia spolu s optickou trasou, napojenia vedenia na sieť KSE v 400 kV stanici Gdansk Przyjaźń a pred SE Źydowo Kierzkowo, vykonania kontrol a skúšok potrebných k prebratiu diela, nahlásenia ukončenia prác a získania všetkých potrebných zmlúv a povolení.

Investor: PSE S.A.

Project execution: december 2019