TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

V spoločnosti Aldesa si uvedomujeme, že za posledných niekoľko desaťročí sú klimatické zmeny čoraz markantnejšie. Preto využívame inovatívne materiály, uplatňujeme nadštandardné bezpečnosté opatrenia v stavebnom procese a zavádzame nové, environmentálne uvedomelé stavebné techniky, aby boli stavebné výsledky vyhovujúce pre užívateľov aj pre životné prostredie.

Je našou prioritou znížiť spotrebu energie a zbytočné využívanie zdrojov, ako aj množstvo stavebného odpadu a znečistenie z dopravy stavebného materiálu.

Aldesa investuje do projektov veternej energie, ktoré pomáhajú chrániť životné prostredie znížením emisií skleníkových plynov a množstva ďalších látok znečisťujúcich atmosféru.  Veterná energia je čoraz dôležitejšia pri uspokojovaní rastúcej potreby po elektrickej energii a ostáva úspešnou zbraňou v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Veterné turbíny nevypúšťajú do ovzdušia znečisťujúce látky, neničia pôdu a nepredstavujú hrozbu pre povrchovú a podzemnú vodu. Veterné zdroje sú nevyčerpateľné a neprodukujú žiadnen odpad, čo iba podčiarkuje pozitívny dopad veterných fariem na životné prostredie.

Tu sú najdôležitejšie výhody výroby veternej energie pre životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo:

  • Obrovský prínos pre ochranu životného prostredia, lepšia kvalita vzduchu, zníženie rozpadu prirodzeného prostredia a klimatických zmien;
  • Využitie technológií nevypúšťajúcich emisie s nulovými emisiami skleníkových plynov, t. j. oxid uhličitý, oxidy síry, oxidy dusíka a podobne;
  • Žiadnen pevný alebo plynný odpad, žiadne znečistenie alebo ničenie pôdy, neničí krajinu alebo nespôsobuje straty vo vodnom cykle;
  • Vietor je nevyčerpateľný, obnoviteľný zdroj energie, čím prispieva k poklesu využitia fosílnych palív;
  • Veterná energia má nízke náklady na prevádzku;
  • Rozvoj nových odvetví hospodárstva, čo zvyšuje zisk pre štát, miestne samosprávy a podniky;
  • Rozvoj a mobilizácia regiónov, vrátane prímorských;
  • Rozvoj nových technológií a podpora inovácií;
  • Pozitívny vplyv na trvalo udržateľný rozvoj.