Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zdajemy sobie sprawę, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat coraz wyraźniejsze stają się globalne zmiany klimatyczne, dlatego wykorzystanie innowacyjnych materiałów, praktyka bezpiecznego budowania oraz nowe technologie, które nie zanieczyszczają środowiska, powodują, że użytkowanie obiektów jest przyjazne zarówno dla użytkowników, jak i środowiska. Naszym priorytetem jest ograniczenie zużycia energii i zużywania zasobów naturalnych, a także zmniejszenie produkcji odpadów i zanieczyszczeń z transportu materiałów budowlanych.

Aldesa zaangażowała się w realizacje inwestycji z sektora energetyki wiatrowej, które służą ochronie środowiska, gdyż redukują emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Energetyka wiatrowa zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w coraz większym stopniu oraz pozostaje skuteczną bronią w walce z globalnym ociepleniem. Turbiny wiatrowe nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery, nie prowadzą do degradacji gleb ani nie stanowią zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. Brak możliwości wyczerpania się zasobów wiatru oraz brak jakichkolwiek odpadów podkreśla korzystny wpływ farm wiatrowych na środowisko przyrodnicze.

Najważniejsze korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze:

  • Przyczynianie się w znaczący sposób do ochrony środowiska, poprawy czystości powietrza, ograniczania degradacji siedlisk i ograniczania zmian klimatycznych;
  • Energetyka wiatrowa jest technologią bezemisyjną – brak emisji gazów cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, tlenków siarki czy tlenków azotu, brak emisji pyłów;
  • Przy wytwarzaniu energii z wiatru brak jest odpadów stałych i gazowych, nie występuje degradacja oraz zanieczyszczanie gleby, brak degradacji terenu oraz strat w obiegu wody;
  • Wiatr stanowi niewyczerpalne, odnawialne źródło energii, przez co jego wykorzystanie pozwala na ograniczane zużywania zasobów paliw kopalnych;
  • Niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii wiatru;
  • Rozwój nowych sektorów gospodarki i co za tym idzie generowanie przychodów dla państwa, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw. Wpływ na rozwój i aktywizację regionów, w tym morskich;
  • Rozwój nowych technologii i innowacji;
  • Wpływ na zrównoważony rozwój.

Zobacz także: Polityka Zgodności